Letter L

libXrandr - X.Org X11 libXrandr runtime library

Website: http://www.x.org
License: MIT
Vendor: Scientific Linux
Description:
X.Org X11 libXrandr runtime library

Packages

libXrandr-1.5.1-1.el6.i686 [23 KiB] Changelog by Benjamin Tissoires (2017-01-19):
- libXrandr 1.5.1
- fixes CVE-2016-7947, CVE-2016-7948 (#1406222)
libXrandr-1.5.1-1.el6.x86_64 [23 KiB] Changelog by Benjamin Tissoires (2017-01-19):
- libXrandr 1.5.1
- fixes CVE-2016-7947, CVE-2016-7948 (#1406222)

Listing created by Repoview-0.6.6-1.el6